1. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.lalashop.pl  . Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy lalaSHOP jest firma MORE Aneta Beer.  Jest to firma zarejestrowana w mieście Łodzi (województwo Łódzkie) na ul. Pabianickiej 245 lok.99, kod pocztowy: 93-457, NIP: 947-176-0867, REGON 472774291. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze sprzedawcą: telefon +48 600809829, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@lalashop.pl

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.  z 2013 r., poz.1422) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Umowy) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
Prosimy przed złożeniem zamówienia o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. DEFINICJE
 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej lovemoda.pl który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.lovemoda.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca  to firma MORE Aneta Beer.  Jest to firma zarejestrowana w mieście Łodzi (województwo Łódzkie) na ul. Pabianickiej 245/99, kod pocztowy: 93-457, NIP: 947-176-0867, REGON 472774291 nr. Konta Sprzedawcy: Credi Agricole , 36_1940_1076_4926_2406_0000_0000

, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu www.lalashop.pl 

 1. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.lalashop.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
 2. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 3. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 4. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 5. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi
 6. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. MORE Aneta Beer, 93-457 Łódź ul. Pabianicka 245/99, numer telefonu +48 600809829
 7. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 8. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 9. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 10. Produkt lub Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 11. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 12. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 13. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca, tj. Przelewy24.
 14. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Dokument potwierdzający fakt zawarcia Umowy to paragon fiskalny lub faktura wystawiona przy zakupie Produktu.
 16. Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie wiadomości dotyczących Sklepu, w tym o nowościach i promocjach przez niego świadczonych.
 17. RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 1. OGÓLNE WARUNKI UMOWNE
 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.lalashop.pl 
 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA
 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 1. KONTO KLIENTA
 1. Do założenia Konta Klienta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego z  zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych. 
 6. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 4. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 6. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 8. Sklep www.lalashop.pl  nie posiada innych ukrytych kosztów.
 9. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 10. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 1. VII.ZAMÓWIENIA 
 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub za pomocą Zewnętrznego Systemu Płatniczego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem lub przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy lub autoryzowaniu transakcji do 3 dni licząc Dni Robocze.
 6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje do 3 dni licząc Dni Robocze.
 7. W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
 8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres e-mail podany przez Klienta .
 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.
 1. VIII.PŁATNOŚCI
 1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Credit Agricole , 36_1940_1076_4926_2406_0000_0000
 2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności Przelewy24
 3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika o ile taka opcja jest uruchomiona w danym momencie sklepie internetowym www.lalashop.pl
 1. Płatność uznaje się za dokonaną:
 1. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem 
 2. po autoryzowaniu płatności przez Przelewy24- w przypadku płatności kartą lub płatności on-line 
 3. po przyjęciu gotówki przez kuriera
 1. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
 1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
 2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów.
 1. REKLAMACJE
 1. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Umowy. 
 2. Oświadczenie o reklamacji Produktu wraz Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia Umowy, Klient składa w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy – MORE Aneta Beer 93-457 Łódź ul. Pabianicka 245 lokal 99 
 6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi koszty Dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.)
 12. W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru przez Klienta który nosi znaki używania Sprzedawca ma prawo zażądać od kupującego kwoty stanowiącej koszt doprowadzenia towaru do stanu faktycznego lub obniży kwotę zwrotu o wartość kosztów doprowadzenia towaru do stanu fabrycznego.
 13. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 1. ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Warunkiem pozytywnego uznania odstąpienia od umowy jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Umowy.
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia Umowy, Klient składa w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.)
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy i stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw przysługujących Konsumentowi.
 7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami obowiązującymi w kraju Konsumenta, zastosowanie znajdują właściwe przepisy miejscowe. Wszystkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.  z 2015 r. poz.2135). Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu przygotowania i realizacji Umowy oferowanych Produktów oraz świadczenia przez Sprzedawcę usługi w postaci utworzenia i utrzymania Konta Klienta w Sklepie . Dane osobowe, które Klient podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego ze Spółką będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

 1. XII.PLIKI DO POBRANIA

 1. Indywidualny e-Regulamin.pdf
 2. Formularz reklamacyjny.pdf
 3. Formularz odstąpienia od umowy.pdf
KUPUJESZ ALE NIE PŁACISZ

Zamawiasz jak zwykle, wybierasz płatność PayPo.

Dostajesz zakupy.

Sprawdzasz czy ci pasują czy nie.

Płacisz nawet 30 dni po zakupie. Bez żadnych dodatkowych kosztów

lub

rozkładasz swoją płatność na raty !

Bo możesz.

Produkt dodany do ulubionych
Product added to compare.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityka Prywatności i Plików Cookies

Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu / polityki Cookies.